Proiectare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei

proiectare incendiu

Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizează în scopul asigurării detecţiei şi semnalizării pătrunderii neautorizate, restricţionării accesului, supravegherii video şi înregistrării imaginilor din zonele de interes, precum şi transmiterii semnalelor către dispeceratele de monitorizare

Confguraţia sistemelor de protecţie mecano-fzice şi de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte în baza analizei de risc.

Pentru obţinerea avizului poliţiei, benefciarul va depune cererea şi proiectul sistemului tehnic la unitatea de poliţie competentă.

Proiectul instalaţiei sistemului de alarmare în caz de efracţie se elaborează în conformitate cu standardul SR – EN 50131-7/2007, cu revizuirile actuale, urmărindu-se ca din caracteristicile proiectării, instalării, funcţionării şi întreţinerii sistemelor de alarmă în caz de efracţie să rezulte aplicaţii cu sisteme care generează un număr minim de alarme false.

Proiectul instalaţiei sistemului de alarmare în caz de efracţie se elaborează în conformitate cu standardul SR – EN 50131-7/2007, cu revizuirile actuale, urmărindu-se ca din caracteristicile proiectării, instalării, funcţionării şi întreţinerii sistemelor de alarmă în caz de efracţie să rezulte aplicaţii cu sisteme care generează un număr minim de alarme false.

La punerea în funcţiune, instalatorul are obligaţia asigurării suportului tehnic şi a instruirii persoanelor desemnate de benefciar pentru utilizarea corectă a sistemului, aspect materializat prin încheierea unui document.

După punerea în funcţiune a subsistemului de televiziune cu circuit închis, benefciarul are obligaţia păstrării software-lui necesar funcţionării pe toată durata de viaţă a echipamentului şi/sau perioada de arhivare a imaginilor

La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei, frma executantă predă în mod obligatoriu benefciarului utilizator următoarele documente:
• proiectul şi avizul poliţiei;
• instrucţiunile de utilizare a sistemului de alarmare;

• software-ul necesar funcţionării fecărui echipament instalat şi documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de benefciar;
• jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei.


În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în funcţionare, în ordine cronologică.

Păstrarea jurnalului se face de către benefciarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul.

Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervenţiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menţionându-se, data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului şi a benefciarului.

Reviziile tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectaţi, iar frecvenţa acestora se stabileşte de benefciar, în funcţie de riscurile la securitate fzică şi mediul ambient, însă cel puţin o
revizie pe semestru.